Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website wordt besteed, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd volledig of juist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld of gewijzigd. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Alle aansprakelijkheid, voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen, wordt uitgesloten. Ook wordt aansprakelijkheid uitgesloten voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Het is verboden auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder de nadrukkelijke toestemming van Acupunctuurprakijk Uffelte. Inbreuken op het auteursrecht zullen burgerlijk en strafrechtelijk worden vervolgd.

Er is geprobeerd de rechthebbenden van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Dit is niet in alle gevallen gelukt. Mocht u van mening zijn dat u aanspraak kunt maken op het auteursrecht, neemt u dan contact met ons op.